.RU

Тема: Стимулиране развитието на речевите умения и навици чрез проектната работа в обучението по английски език в IV
ШУ „ЕпИСКОП Константин Преславски”

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ДИПЛОМНА РАБОТА


ТЕМА: Стимулиране развитието на речевите умения и навици чрез проектната работа в обучението по английски език в IV клас на началното училище


ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Райна Любомирова Йорданова Гл.ас.д-р Иванка Камбурова

Специалност НУПЧЕ

Ф № 221


шумен, 2007г.


съдържание

 1. Въведение – актуалност на проблема 4

 2. Цели и задачи на дипломната работа 5

 3. Обект и предмет на разработката 5

 4. Организация и методи на изследване, приложени в дипломната работа 5

 5. Теоретична постановка на проблема 7

1. Специфика и съдържание на ранното чуждоезиково обучение 7

^ 1.1. Методи, принципи и цели на чуждоезиковото обучение. Комуникативна насоченост на обучението 10

2. Същност на говорните умения при усвояването на английския език в ІV клас 16

^ 2.1. Развитие на уменията за изграждане на диалогична и монологична реч 18

2.1.1. Видове комуникативни задачи 21

2.1.2. Езиковите игри в ранното чуждоезиково обучение 22

^ 2.1.3. Използване на приказката като стимул за развитието на уменията в диалогична и монологична реч 26

3. Проектната работа в ранното чуждоезиково обучение 27

 1. Практическо приложение на проектната работа в ранното чуждоезиково обучение 31

 1. Описание на четвъртокласниците – възрастови особености 31

 2. Работа по проект на тема “Да разкажем на Европа за България” 33

^ 2.1. Подготовка за работа 34

2.2. Да помислим за времето 35

2.3. Корекция и представяне на проекта 36

 1. Ниво на усъвършенстване на говорните умения преди и след прилагането на проектната работа 41

VІI. Изводи и препоръки за прилагането на работа по проекти в обучението по английскиезик 42

VIII.Приложения 46

  1. Учебната програма по английски език 46

^ 2. Европейска езикова рамка 63

3. Материалите, събрани от учениците по проекта “Да разкажем на Европа за България” 66

Библиография 76


І. Въведение

Владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в съвременните условия на интензивни интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния, икономическия и културен живот в Европа и в света. Времето, в което живеем, ни налага и изисква да притежаваме знания и умения, които да съдействат за успешната реализация на отделната личност в условията на интеграцията на обществата. Това е една от основните причини, поради която учениците трябва да бъдат поощрявани да учат и усвояват чужди езици, да проявяват интерес към други народи и култури и да могат да прилагат натрупаните знания и умения в мултикултурна среда, да работят ефективно в екип.

Интензивното навлизане на информационните технологии във всички сфери на живота утвърди английския език като най-разпространения международен език. В този аспект едно от основните мeста заема обучението по английски език, коeто активно навлиза от най-ранна възраст посредством ползването на компютрите, интернет и съвременните технологии във всекидневието ни.

В следствие на тези процеси се появява нуждата от ранното чуждоезиково обучение.

В настоящата работа се разглежда проблема за стимулиране развитието на речевите умения чрез проектната работа в обучението по английски език в IV клас като се акцентира върху комуникативната му насоченост.

ІІ. Цели и задачи на дипломната работа.

Основната цел на настоящата дипломна работа е изследване на ефективността на работата по проекти за оптимизиране на речевите умения и навици в часовете по английски език в четвърти клас.

Задачите, които произлизат от тази основна цел, са:

 1. Да се направи общо представяне на уменията и дейностите в обучението по английски език, съобразени с учебната програма за IV клас и възрастовите особености на групата на обучваните.

 2. Да се разгледа развитието на речевите умения и навици.

 3. Да се приложи проектната работа за стимулиране на речевите умения и навици.

 4. Да се направи анализ на постигнатите резултати.

^ III. Обект и предмет на разработката

Обект на изследването е обучението по английски език в IV клас,

Предмет на разработката е усъвършенстването на речевите умения и навици на учениците от четвърти клас по английски като първи чужд език .

^ IV. Организация и методи на изследване, приложени в дипломната работа

1. Организация на изследването – описание

1.1. Подготовка и отпечатване на инструментариума

При разработването на настоящото изследване за анализ на учебните постижения на учениците e използвано наблюдение поради естеството на говорните действия и спонтанната реч в процеса на обучение по английски език.

1.2. Установяване на връзка и непосредствен контакт с лицата, които ще бъдат изследвани.

1.3. Провеждане на изследването

2. Методи на изследване

Като основни методи на изследване в настоящата разработка се прилагат наблюдение и анализ, които включват определени критерии и показатели, представени по-долу според методическите насоки за изготвяне на дипломно изследване на Бижков (2002, с. 28-31):

Критерии

Показатели I степен

Показатели II степен

Методи на изследване

1.Учебни постижения

Знания

Обем

Трайност

Приложимост

Наблюдение и анализ
Умения

За наблюдение

За експеримент

Наблюдение и анализ

2. Отношение

Към ученето

По английски език

По другите предмети

Наблюдение и анализ
Към себе си
Наблюдение и анализ
Към другите
Наблюдение и анализ


3. Обработка и анализ на резултатите от изследването.

4. Изводи – причини за показаните резултати

5. Препоръки и перспективност.

^ V. Теоретична постановка на проблема

1. Специфика и съдържание на ранното чуждоезиково обучение.

Още с раждането си детето е заобиколено от множество звуци: човешката реч, музиката, шума на листата, птичите песни и т. н. Но от всички звуци, възприемани слухово от детето, единствено речевите звуци, и то само в думите, служат като цел на общуването му с възрастните, като средство за предаване на различна информация, подбуда към действие. А преди да се научи да разбира и произнася отделните думи, детето реагира на интонацията. Две думи, едната от които изразява одобрение, а втората - заплаха, но произнесени с еднаква интонация, ще се възприемат съвършено еднакво, без различаването им по смисъл.

Постепенно детето започва да се вслушва в думите, да се опитва да ги повтаря, започва също да чува и различава звуците на родния си език, т.е. да обръща внимание на звуковата страна на думата.

Детето не винаги може правилно да произнесе чутата дума: да съхрани в нея сричковата структура, ясно да изговори всички звукове. Възприемането и чистотата на речта зависят от много фактори, и на първо място от состоянието и подвижността на артикулационния апарат. Често като причина за лошото произношение може да се изтъкне неправилното изграждане на артикулационния апарат, недоразвитостта му, слабосттта на мускулите на езика, долната челюст, мекото небце, устните. Езикът участва най-активно при произнасянето на звуковете. От неговото положение, от това, каква форма заема, зависи правилното произношение на болшинството звукове. Чистотата на произнасяне се осигурява преди всичко за сметка на правилното произнасяне на съгласните звукове.

Децата не влизат в класните стаи с празни ръце – те носят със себе си вече установен набор от знания, навици, умения и представи, придобити от досегашния им житейски и езиков опит. За да е успешно усвояването на новите знания учителите трябва да знаят това и да се възползват максимално от добрите страни на детските предварителни познания. Може да се каже, че децата умеят вече много добре да разбират значенията на цели изрази без да знаят значенията на отделните думи. Те имат вече изградени умения да използват творчески своите ограничени знания за чуждия език. Често научават много повече от индиректната реч, отколкото от директната; изпитват голямо удоволствие да откриват и да си създават забавления в нещата, които вършат и най-важната част – изпитват огромна нужда да общуват с други и да говорят. Това изключително много може да подпомогне учителя по чужд език.

За да се научи да говори и правилно да произнася думите, ученикът трябва да се научи слухово да възприема добре речта и да се старае да имитира правилното произношение.

Ако още в предучилищна възраст у детето не са формирани умения за правилно и отчетливо произношение на роден език, то неминуемо ще бъде затруднено и обучението по английски език.

Учебното съдържание в българското училище се определя въз основа на Държавните образователни изисквания и стандарти, и се въвежда чрез учебната програма и учебния план. Това са основните документи и за обучението по чужд език в ранна възраст, в които е заложено нивото на развитие на речевите умения и навици.

С Наредба №6 от 28 май 2001 година се въвежда ранното чуждоезиково обучение. Определя се и разпределението на учебното време по предмети, класове, етапи и степени на образование. Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, брой 54 от 15 юни 2001 година. Измененията са публикувани в бр.95 от 2001 г. , бр.1 и бр. 80 от 2004 година. /приложение – ДВ, брой 54 от 2001 г., стр. 48-51/

За разлика от целите на обучение и учебното съдържание, които имат задължителен характер, методическите насоки са препоръчителни, те насочват учителите към избор на методи, подходи и средства на обучение, които са съобразени с общите и конкретни условия.

^ 1.1. Методи, принципи и цели на чуждоезиковото обучение. Комуникативна насоченост на обучението

Комуникативната насоченост на обучението не е самостоятелно структуриран подход или метод, а е по- скоро е сбор от практически утвърдени средства, които са били част от други използвани в обучението по чужд език подходи и методи.

Произходът на тази насоченост на обучението се отнася към 60те и 70-те години на XX век, когато се е увеличил броят на средните училища с профилиращо обучение. В традиционните учебни програми се приема, че целта на обучаваните е задълбоченото усвояване на езика - цел.

Според новите учебни програми езикът е предимно средство за комуникация. Набляга се на това, че комуникациите имат социална насоченост – учениците имат нужда да споделят някаква информация, да откриват нова. Комуникацията включва набор от функции (търсене на информация, извинение, изразяване на симпатии...), идеи и представи (извинение за закъснение, искане на помощ при упътване...).

Учебните програми, базирани върху комуникативната насоченост, предоставят възможност за общуване на по-ранен етап от обучението.

Привържениците на движението “Graded Objectives in Modern Languages”, което се зародило през 70те и 80те години на 20ти век, засилват мотивацията за учене у обучаваните чрез поставянето пред тях на краткосрочни цели и преподаване на знания за езика, съобразени с нивото им и чрез подбор от теми, които са близки до съзнанието им (пазаруване, хоби, интереси).

Комуникативният подход е много по-силно насочен към учениците, тъй като е продиктуван от нуждите им и от техните интереси. Акцентува се върху функционалността на езика, възможен за употреба извън класната стая. Учениците трябва да могат, отивайки в чужда страна, да се справят в житейски ситуации, изискващи от тях познания по чужд език и комуникативни умения.

В клас трябва да се осигурят достатъчно възможности за разиграване на ситуации от реалния живот и истинското общуване. Набляга се на креативните задачи – игри по роли, работа по проекти, пиеси – всички те да са възникнали спонтанно и с импровизации.

Няма един единствен „най-добър” подход при преподаването на чужди езици. Преподавателят по английски език в начална степен е добре да не се ограничава в употребата на един метод и да изключи всички останали. Метод, който в дадена ситуация е подходящ за един клас, не е гарантирано, че ще бъде подходящ за същия клас в друга ситуация.

Повечето от преподавателите имат свой собствен стил на преподаване – съвкупност от техники и способи да се представи даден материал – стил на подбор и структуриране на учебното съдържание.

Развитието на обучението по чужд език показва разнообразието в подбора на методи и средства за обучение. Изкушение е да видим методиката на преподаването като един прогресиращ във времето процес, все още не толкова перфектен, но постоянно подобряващ се. Един по-обстоен преглед на методическата литература от миналото разкрива изненадващо големи прилики с методиката днес.

Методите, използвани в процеса на обучение, са продукт на съответното време дотолкова, доколкото и образователните системи са резултат от потребностите на обществото като динамично развиваща се система. Характерно за идеите и възгледите на хората е, че те идват и си отиват според разбиранията им за това кое е актуално и кое не. Много от новите подходи в обучението са всъщност преоткриване на старите.

Методите, застъпени в обучението по чужд език трябва да са ясни и за учителите и за учениците, и да бъдат реално приложими за всички учители. Освен това учителите трябва да имат усет, за това дали в процеса на обучение има реален напредък на учениците си.

Необходимо е да се съблюдава баланса между устната и писмената реч и да се дават достатъчно възможности на учителите да наблегнат върху областта, която отчитат като по-важна.

Необходимо е да бъде преодоляно противоречието между прецизност и свобода на говора.

Необходимо е да се повиши нивото и ефективността на учебния процес в класната стая, постоянно да се дава възможност да се преговарят и прилагат получените по-рано знания в нови ситуации.

Провеждането на тестове да бъде част от метода на проверка и обучение. Тестовите задачи са предвидени за работа в клас, като индивидуална работа и са част от преговорните уроци. Този тип задачи спомагат и за формирането на навици у учениците, за осъзнаване от тях на критериите за проверка и контрол.

Учителят трябва да налага определени граници и да контролира устните отговори, да контролира темпото на работа при общуване от типа „учител – ученик” , „ученик – ученик” . Да се осигури разнообразие във формите на работа в учебния час.

Обучението по английски език трябва да рефлектира върху лингвистичните навици, които децата вече имат от усвояването на майчиния език и върху тяхната способност да асимилират новия език. В процеса на работа трябва да се стимулират учениците да говорят спонтанно и да се предоставят възможности за креативна дейност, която да ползват при изразяването си на английски език. Трябва да се използват съвременни технологии в процеса на обучение (аудио-визуални средства, компютър).

В урочната дейност да се обезпечават колкото е възможно повече теми и ситуации за успешни контакти на и посредством чуждия език – НАЙ-важният критерий за ефективността на съвременните методи.

Принципи:

Игрови принцип – играта мотивира учениците да използват и по този начин да изучават цялостно и творчески словесни действия на изучавания чужд език.

^ Принцип на дейностния подход и сетивното учене– в обучението чуждият език се усвоява чрез извършването на различни дейности: вербални и невербални (рисуване, моделиране, апликиране, драматизиране, танци...). Така се постига учене и усвояване на материала чрез включването на всички сетива.

^ Принцип на осъществяване на междупредметни връзки – обучението е динамично и разнообразно, с често променящи се фази, за да се поддържа вниманието на децата. Този принцип интегрира дейности от изобразителното изкуство, музиката, театъра и т.н.

^ Принцип на непринудената атмосфера в учебните часове – жизнерадостната, непринудена и освободена от страх атмосфера в часовете събужда у децата радост и желание да учат чужд език и изгражда у тях положителни нагласи към новото и непознатото. Фазите на силна концентрация се редуват с фази на отмора и развеселение.

^ Принцип на спираловидната прогресия – в основата на обучението стои усвояването на нови знания и умения, като се надграждат и усложняват натрупаните преди.

^ Принцип на установяване на постижения, а не на оценка на знанията – освободената от страх и наситена с положителни емоции атмосфера в учебния час дава възможност на учениците да осъществяват собствените си комуникативни потребности. Постиженията се установяват в творческия процес на учениците, напредъкът в усвояването на чуждия език трябва да бъде познаваем както за учениците, така и за родителите. Коригирането на грешките се извършва внимателно и от позициите на помощник и партньор, а не на контрольор.

^ Принцип на достъпност – учебния материал се съобразява с възрастовите особености на учениците, с техните предварително изградени представи за живота и в съответствие с натрупаните знания и умения.


Според ^ П. Стефанова („РЧЕО в НУ – проблеми и перспективи”, сп. Педагогика, 1998г.), пред обучението по чужд език в началното училище са поставени следните общи цели:

 1. Обучението да даде своя принос за цялостното развитие на детето чрез разгръщане на неговите емоционални, творчески, социални, умствени и езикови способности.

 2. Обучението да даде на детето допълнителна възможност за ориентиране в света.

 3. Постоянно да допринася за формиране на положителна нагласа към учебния труд.

 4. Да събуди чрез обучението по съответния чужд език интерес у детето към чуждите езици и желание да ги изучава.

 5. Да доведе детето до съприкосновение с ценностите на други култури и до откриване, осъзнаване и приемане на общото и различното между тях и родния ни език и култура.

 6. Да научи детето на стратегии за учене, които ще го подпомогнат да се справя все по-самостоятелно и съзнателно.

 7. Да формира положителна мотивация у детето да усвоява чуждите езици като средство за между- и мултикултурно общуване.


^ 2. Същност на говорните умения при усвояването на английския език в ІV клас.

В началния етап на обучение може да се обръщаме към пословиците и поговорките за отработване на звуковата страна на речта. В ІV клас учениците значително подобряват произношението си. Те много по-рядко, дори почти, не разменят звуковете близки по звучене.

Речта – това е сложна функция на езика, чието развитие зависи от много моменти. Огромна роля тук играе влиянието на обкръжаващата среда – детето се учи да говори по примера на родителите си, учителите, приятелите. Обкръжаващите го хора са длъжни да помогнат на детето при формирането на неговата правилна, точна реч. Важно е и това, детето от ранна възраст да слуша правилна, отчетливо звучаща реч, и по този пример да се формира неговата собствена реч.

Учениците трябва да усвояват чуждия език:

- в обстановка, в която звучи предимно английска реч (включително и автентична, т.е. записана реч от носители на езика);

- чрез разнообразни дейности, близки до техните интереси и реални занимания на тази възраст;

- чрез дейности, които стимулират активното им участие в ситуации, близки до реалното общуване;

- чрез автентични материали, продукт на новите технологии (филми, песни, компютърни игри);

- като работят самостоятелно и в екип в задружна, толерантна обстановка.

^ На учениците трябва да се даде възможност да:

- разширят своите умения за работа с учебни и справочни материали;

- разширят репертоара си от стратегии за учене и общуване, включително и като пренасят умения от родния език;

- развиват своите умения да свързват наученото от различни области на знанието;

- развиват умения за откривателство и логическо мислене;

- придобиват умения да се справят с комуникативни проблеми при общуване чрез прилагане на компенсаторни стратегии и тактики;

- развиват елементарни умения за самостоятелно контролиране и оценка на собствените си постижения;

- осмислят собствената си идентичност и култура в съпоставка с информацията за живота в други страни;

- да почувстват полезността на езика за задоволяване на собствените комуникативни цели и да се стимулират да го използват в ситуации на реално общуване.

^ 2.1. Развитие на уменията за изграждане на диалогична и монологична реч.

Умения за изграждане на диалогична и монологична реч се развиват със задачи от типа “Ask and answer” , “Say” и други, при които децата използват езика като средство за общуване, следвайки даден речеви модел. В зависимост от нивото на подготовка на учениците тези задачи могат да се изпълняват контролирано или по-творчески. Те дават възможност за употреба на думи и изрази, като затвърдяват и разширяват лексиката и речевите модели, усвоени на по-ранен етап или по време на провеждания урок.

При по-творческото изпълнение на такива задачи е добре учениците да бъдат поощрявани да употребяват не само готовите модели, съответстващи на определена комуникативна ситуация, но и да „търсят” нови думи и изрази.

^ А. Монологично изказване.

За монологично изказване можем да говорим, когато са съставени минимум две свързани фрази. Именно тогава започва етапът на развитие на речевото умение. От този момент нататък расте обемът и качеството на изказването.

В изграждането на монологичната реч има няколко етапа:

- Първоначално се изработва умението за изразяване на завършена мисъл, твърдение по дадена тема в рамките на една фраза. Учителят назовава темата и учениците подред произнасят по едно изречение. При допускане на грешка от ученика се препоръчват нови повторения до постигане на желания резултат. Стимул в това отношение представляват интересните, дори парадоксални и комични илюстрации към речеви модели, които, съпроводени с положителни емоции, подтикват децата към говорене.

- Вторият етап в развитието на монологичната реч започва тогава, когато от учениците се изисква да построят фрази, като използват различни модели. Например:

Our classroom is nice. It has three windows. There are TV and DVD- player.

На този етап е необходимо децата да се учат да се изразяват логично и разнообразно, а не чрез съставяне на набор от еднотипни изречения.

- През третия етап се включва логическа връзка между изреченията и се увеличава обема на изказването. Тук ученикът трябва да използва елемент на разсъждение и аргументация. Например:

Our classroom is nice because it has three windows and TV and DVD- player.

Примерът доказва, че тезата и аргументацията на изказването могат да бъдат и в рамките на едно сложно изречение.

^ Б. Диалог и ролева игра.

Това са предпочитани речеви дейности от децата в началното училище. Съвсем естествено и задължително е диалогът да се усложнява и обогатява с нови лексико-граматични елементи. Обучението по говорене се изгражда на базата на формирани уменията за диалогична и монологична реч, които са в тясно взаимодействие в учебния процес.

^ Характерни черти на спонтанната реч:

- В центъра на вниманието е съдържанието, намерението, а не толкова езикът като такъв.

- Налице е същинско общуване, дори когато ситуациите понякога са изкуствени.

- Посочените дейности показват дали учениците могат или не могат да използват езика – нещо, за което учителят не е сигурен, ако провежда само контролирани дейности.

- Целта на стимулирането на спонтанната реч е децата да се опитат да се потопят в естествения поток на речта. На този етап това е по-важно, отколкото правилността на езика. Коригирането трябва да бъде отложено за по-късен момент.

- По време на дейностите контролът на педагога е минимален, но той трябва да бъде сигурен, че децата знаят достатъчно, за да изпълнят задачата.

- Атмосферата трябва да бъде благоприятна и несъстезателна, всички деца са „победители”.

- Фразите са построени върху принципа на информационната празнина – А знае нещо, което Б не знае, и Б иска да получи съответната информация.

За осъществяване на свободните дейности е необходима подходяща организация. Тя включва работа по двойки, работа по групи и работа с участието на целия клас.

^ 2.1.1. Видове комуникативни задачи.

Както е известно, обучението по английски език се осъществява в четири вида речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане. Слушането и говоренето образуват устната реч. Посочените четири дейности се прилагат комплексно в обучението, намират се в тясна взаимовръзка и взаимодействие. Принципът на предимство на устната реч означава, че слуховите възприятия и говоренето са основата, върху която се надграждат четенето и писането. Слушането и четенето се определят като рецептивни, а говоренето и писането – като продуктивни видове речева дейност.

Слушането е основа на говоренето, на устната комуникация като цяло. Обучаваният може да възпроизведе правилно само онези звукове или думи, които е възприел правилно слухово. Слушането предоставя образците за говорене, като едновременно с това и контролира процеса на говоренето. Обикновено човек се научава, първо правилно да слуша, а после – правилно да произнася, поради това, че слуховото диференциране протича по-бързо, отколкото диференцирането в речедвигателния анализатор. ( Стефанова, 1999)

Целта на обучението по слушане е именно безпреводното синтетично разбиране на звучащата реч, която протича в нормално темпо. Обучаваните трябва да възприемат общия смисъл на прослушания текст, да могат да пропускат непознатите думи или да се досещат за тяхното значение от контекста и ситуацията.

^ 2.1.2. Езиковите игри в ранното чуждоезиково обучение

Потребността от езикова игра у децата е свързана с развитието на фантазията, с интереса към необикновеното и абсурдното. На роден език те често съчиняват весели и закачливи безмислици, гатанки и др. В изучаването на чуждия език свободата в това отношение е ограничена поради малкия по обем активен езиков речник. Такова е например съставянето на „смешни” изречения от типа:

The red apple is green.

The mouse catches the cat.

I sleep at school.

Чуждият език е огромно предизвикателство пред учениците, което те атакуват непрестанно, опирайки се на собствения си житейски опит, облечен в речево поведение на роден език. Именно в условията на езиковата игра за детето се поражда необходимост от създаване на реч на английски език. Езиковата игра помага на педагога за създаване на контекст, в който езикът е необходим, значим и практически приложим в различните сфери на общуване. Играта може да служи като средство за затвърждаване на знанията, за тренировка и за активна почивка. Това е мотивирана дейност, с определена цел и конкретно съдържание, което се реализира в изпълнителската част. Във всяка езикова игра има предизвикателство – принципът на информационната празнина. Учителят трябва ясно да осъзнава какви знания и умения ще затвърждава и на кой етап от работата в урока решава да включи играта. Моментът на провеждане на играта зависи от нейната цел и характер. Спокойните игри като: разиграване на диалози по роли, образуване на думи, игра на преводачи и др., са възможни на всеки етап от занятието. По-шумните игри, свързани с движение, с излизане на играчи от стаята, е целесъобразно да се прилагат в края на занятието, тъй като по време на играта децата са превъзбудени.

Второ важно условие за избор на игра е тя да бъде достъпна за учениците, да отговаря на техните възможности, потребности и интереси. В противен случай, ако играта е много лесна или много трудна – това демотивира учениците и не се постига желания резултат. Лесната игра се възприема като развлечение, а непосилната - убива мотивацията за работа. Играта трябва да съдържа известни трудности, изискващи напрежение на вниманието, паметта, съпоставяне и анализ на житейски и речеви факти, и тяхната класификация.

Освен речеви действия, в игрите е добре да се включват екстралингвистични фактори, като мимика, жестове, положение на тялото, добре е да се използват картини, карти, фотоси и други.

Игрите в часовете по английски език са основно два вида - комуникативни и подвижни. Могат да се изпълняват по групи и от целия клас. Използват се с цел развиване на уменията за слушане и говорене, работа в екип и за повишаване на интереса към работата в часа. Особено е полезно в четвърти клас да се постави началото на прилагането на игри със състезателен характер, които са по-характерни за по-напреднал етап на обучение – с отчитане на време, точки, резултати и поощряването с награди.

При всяка игра е необходимо точно, кратко и ясно поставяне на условията на играта, предупреждаване за възможните опасности от грешки, наградите и санкциите за изпълнението, както и бонуси за точност и бързина на изпълнението. Учителят може с подсказващи въпроси да коригира и да насочва действията на играчите, като не бива да пренебрегва контролиращата си роля – да съблюдава спазването на правилата от играчите, да определя свои помощници или заместници – водещи, като по такъв начин да се предоставя възможност на учениците да проявяват по-голяма инициативност и самостоятелност, да се вживяват и в ролята на ръководители. Смяната на ролите е възможност да се развиват и умения за самоконтрол и самокритичност от страна на обучаваните.

Играта е езикова дейност, която задължава педагога да проявява постоянната си добронамереност, с такт и внимание да подпомага инициативността и да насърчава плахите, които се колебаят дали да се включат в играта. Не бива да се порицават онези, които не са се справили с играта. Редно е реакцията на педагога да бъде позитивна и добронамерена от типа: Опитай, дори и да не се справиш от първия път, при следващо участие шансът ти за успешна работа се повишава, а също и за победа. Добронамереността е в основата на взаимоотношенията учител – ученик във всяка ситуация.

Когато играта е със състезателен характер е редно отборите да се сформират равностойни по сила, като контролът по изпълнението на задачата се поставя пред капитана на отбора, като и негова е задачата да докладва за изпълнението и крайния резултат.

При обобщаването на резултатите от играта учителят благодари на всички за участието, но похвалва онези, които са се справили първи успешно със задачата, като се има пред вид, че не винаги най-скоростното изпълнение е най-вярното. Добре е в екип с учителя да работи жури от поне още двама ученици. Това е особено ценно за изграждане на навици за контрол и самоконтрол.

^ 2.1.3. Използване на приказката като стимул за развитието на уменията в диалогична и монологична реч.

Добре е да се използва приказката като текст, който не е включен в задължителния учебен материал. Като помощни средства могат да се използват илюстрации и декори, изработени от учениците, текстове на произведения на български и на английски език, като в зависимост от нивото на подготовка на учениците може да се използва и адаптиран или неадаптиран текст на английски език. Може да се използва и запис на драматизации, направени от други ученици, или прожектирането на анимационен, а защо не и на игрален филм. При драматизирането, освен работа по текста имаме и работа по езика на тялото, работа по сценично осветление, по декорите, облеклото на героите и др. Необходима е продължителна и добре организирана режисьорска работа.


tematicheskoe-planirovanie-urokov-po-fizike-v-10-klasse.html
tematicheskoe-planirovanie-urokov-rabochaya-programma-dlya-3-klassa-po-proektu-perspektivnaya-nachalnaya-shkola-edalinoj.html
tematicheskoe-planirovanie-urokov-russkogo-yazika-v-6-klasse.html
tematicheskoe-planirovanie-urokov-russkogo-yazika-v-8-klasse.html
tematicheskoe-planirovanie-urokov-russkoj-literaturi-v-8-klasse.html
tematicheskoe-planirovanie-utverzhdayu.html
 • report.bystrickaya.ru/iideyatelnost-federalnogo-agentstva-morskogo-i-rechnogo-transporta-v-2005-godu.html
 • credit.bystrickaya.ru/perechen-meropriyatij-programmi-razvitiya-mou-sosh-bolshehalanskaya-sosh-na-2008-2011-godi-naimenovanie-programmi.html
 • urok.bystrickaya.ru/prichastiya-nastoyashego-vremeni-prosto-i-legko-o-tatarskom-yazike.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/biznes-plan-proizvodstva-tehnicheskogo-ugleroda-sazhi-i-gazoobraznogo-vodoroda.html
 • essay.bystrickaya.ru/chudesa-sveta.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/putin-poruchil-vnesti-v-dumu-popravki-svyazannie-s-otmenoj-obyazatelnoj-sertifikacii.html
 • letter.bystrickaya.ru/nositel-stranica-9.html
 • holiday.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-kompleksnoj-investicionnoj-programmi-stranica-10.html
 • student.bystrickaya.ru/22-pod-vliyaniem-chego-menyaetsya-uroven-zarabotnoj-plati-ekonomicheskaya-ekspertiza-dlya-rabotnikov-petr-bizyukov.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/lyudvig-van-bethoven.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/untitled-essay-research-paper-knowledge-power-wisdom.html
 • school.bystrickaya.ru/analiz-fragmenta-iz-filma-99-frankov.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-po-teme-fajlovaya-sistema-v-nekotorom-kataloge-hranilsya-fajl.html
 • grade.bystrickaya.ru/mi-deti-kosmosa-inash-rodimij-dom-tak-spayan-obshnostyu-i-nerazrivno-prochen-stranica-28.html
 • nauka.bystrickaya.ru/variant-3-metodicheskie-ukazaniya-dlya-podgotovki-k-prakticheskim-zanyatiyam.html
 • tests.bystrickaya.ru/kurs-lekcij-dlya-magistrov-vseh-specialnostej-akademii-harkov-2006.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-4-filosofiya-drevnosti-temi-tema-razdel-i-chto-takoe-filosofiya.html
 • composition.bystrickaya.ru/pamyat-prepodobnogo-otca-nashego-petra-chudotvorca-zhitiya-svyatih.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vi-eshelonirovanie-v-rajonah-aerodromov-prikazom-rosaeronavigacii.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/moskva-1999-teppa-terra-moskva-1999-stranica-16.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/priklyucheniya-olivera-tvista-viktor-mari-gyugo.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/psihologo-pedagogicheskih-stranica-5.html
 • assessments.bystrickaya.ru/deklarant-agent-tamozhennij-edinij-kvalifikacionnij-spravochnik-dolzhnostej-sluzhashih.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/malyavina-ab-soisk-skags-uchenie-zapiski-skags.html
 • lesson.bystrickaya.ru/slovotvorchestvo-hlebnikova-i-kontinualnoe-mishlenie.html
 • klass.bystrickaya.ru/54-programma-oer-gumanitarnie-pedagogicheskie-tehnologii-kak-sredstvo-razvitiya-diskursivnoj-kompetencii.html
 • knigi.bystrickaya.ru/skazka-o-molodilnih-yablokah-i-zhivoj-vode-stranica-11.html
 • spur.bystrickaya.ru/konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-na-postavku-tovara-10021101809615-stranica-8.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-himii-10-klass-bazovij-uroven-stranica-6.html
 • notebook.bystrickaya.ru/graficheskoe-modelirovanie-detalej-maslyanogo-nasosa-s-pomoshyu-graficheskoj-sistemi-autocad.html
 • shkola.bystrickaya.ru/razrabotka-sajta-s-ispolzovaniem-css.html
 • esse.bystrickaya.ru/razdel-3-svedeniya-o-licah-obladayushih-pravami-na-municipalnoe-imushestvo-i-svedeniyami-o.html
 • doklad.bystrickaya.ru/viyavlenie-i-preduprezhdenie-nezakonnogo-oborota-narkoticheskih-sredstv-chast-3.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/za-kurs-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-9-klass.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vospitanie-v-drevnem-egipte-i-kitae.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.